Daň z přidané hodnoty (DPH)

Daň z přidané hodnoty je nejdůležitější nepřímou daní. Zároveň je daň z přidané hodnoty tou nejsložitější nepřímou daní našeho daňového systému. Platíme ji bez výjimky všichni ve většině nakupovaného zboží, odvádět ji ale musí prodejci. DPH neboli daň z přidané hodnoty upravuje zákon č. 235/2004 Sb. Jedná se tedy, jak už bylo řečeno o daň nepřímou, kterou platí zejména koneční spotřebitelé či podnikatelské subjekty nemající nárok na odpočet daně. Předmětem daň z přidané hodnoty je především dodání zboží za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku. Dále pak daň z přidané hodnoty je předmětem poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku a pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie za úplatu, uskutečněné v tuzemsku osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti nebo právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání. Dalším důležitou funkci, kterou daň z přidané hodnoty má, je pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou, která není osobou povinnou k dani a vlastní daňovou povinnost jako daňovou povinnost, kdy daň na výstupu převyšuje odpočet daně za zdaňovací období.

Osoby povinné k dani z přidané hodnoty

Tyto osoby musí být fyzická nebo právnická osoba. Osoba, která je povinná k dani z přidané hodnoty samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti. Dále to může být i právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, pokud ale uskutečňuje ekonomické činnosti. Rovněž osobou povinnou k dani z přidané hodnoty je skupina podniků, která se dobrovolně přihlásí k plátcovstvá DPH. Osoba povinná k plátcovství daně, jenž má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v Čechách je osvobozena od uplatňování daně. Ovšem pouze tehdy, je-li její obrat za nejbližších 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nižší než rozhodná částkačástku 1 000000 korun. U osob, které mají povinnost vést účetnictví, se obratem rozumí výnos za opravdu uskutečněná plnění s výjimkou těch plnění, která jsou bez nároku na odpočet daní.

Do patnácti dní po skončení měsíce, ve kterém došlo k překročení dané rozhodné částky, se musí daný subjekt sám přihlásti k plátcovství daně z přidané hodnoty.

Co se týče zdaňovacího období a přiznání daně z přidané hodnoty platí následující pravidla, a to, v případě pokud obrat za předcházejících dvanáct měsíců nedosáhl 10 000 000 Kč, je bráno za zdaňovací období čtvrtletí, pokud ovšem dosáhl 10 000 000 Kč, je zdaňovací období jeden měsíc. Dále platí, že 25 dní po skončení tohoto je nutné podat daňové přiznání, na tiskopisu který předepisuje Ministerstvo financí.

Be Sociable, Share!

Komentáře

komentářů