Eskontní úvěr

Eskontní úvěr je krátkodobý úvěr, který klientům příslušní finanční instituce urychlí přístup k penězům z obchodních pohledávek. Eskontním úvěrem banky povětšinou eskontují tuzemské směnky, které jsou splatné na území České republiky, a to v korunách. Ovšem směnky, které jsou splatné mimo území České republiky, jsou vystaveny v korunách či cizích měnách. Banka s eskontním úvěrem eskontuje směnku za předpokladu, že bude při splatnosti zaplacena. Další podmínkou, kdy banka eskontuje směnku eskontního úvěru je, že v případě vymáhání jejího zaplacení prostřednictvím směnečného soudu bude záležitostí žadatele o eskont (eskontní úvěr). Příslušný žadatel musí bance předložit určité dokumenty, a to především žádost o eskont směnek (eskontní úvěr) včetně bankou vyžádaných příloh, dále pak doklad prokazující právní subjektivitu žadatele a doklady prokazující obchodní charakter směnky. Na základě smlouvy o eskontním úvěru je banka oprávněna o nezaplacenou směnečnou částku zatížit účet žadatele o eskont. A to v případě, že nebude eskontovaná směnka v den splatnosti zaplacena akceptantem.

Podstata eskontního úvěru

Podstatou eskontního úvěru je tedy odkup směnek obchodní bankou před lhůtou její splatnosti. Směnka za zboží, služby či jiné statky, které představují nástroj platby mezi odběratelem a dodavatelem se tedy stávají předmětem odkupu. Odběratel směnky se nazývá emitentem směnky a dodavatel se nazývá remitent. Emitent směnky má povinnost uhradit remitentovi sumu, uvedenou na směnce, do data splatnosti. Pokud ovšem nabyvatel směnky potřebuje rychle získat peněžní prostředky, předá směnku obchodní bance. Proces schvalování u eskontního úvěru je u každé obchodní banky jiný, řídí se totiž vnitřními předpisy dané banky. Ke každé transakci eskontního úvěru se přistupuje individuálně. Eskontní úvěr nabízí mnoho bank, mezi nejvýznamnější poskytovatele eskontních úvěrů v České republice patří Komerční banka a Česká spořitelna. V případě, kdy je směnka bankou odkoupena, se emitent směnky stává dlužníkem vůči bance, která eskontní úvěr poskytuje, a jeho vztah k remitentovi zaniká. K okamžiku splatnosti směnky se banka obrací na emitenta s výzvou k úhradě závazku. Pokud emitentem závazek splněn není, obrací se banka na původního držitele směnky.

Výhodou eskontního úvěru je zejména rychlé získání finančních (peněžních) prostředků před splatností směnky. Další výhodou může být nízká úroková sazba.

Ovšem eskontní úvěr má i své nevýhody a to tzv. diskont. Diskont je částka, kterou si banka odečte od nominální hodnoty směnky (od částky uvedené na směnce), a další poplatky spojené s realizací úvěru. Výši diskontu ovlivňují data splatnosti směnky. Diskontní sazba je sazba České národní banky, od které je odvozena úroková sazba, a bankovní poplatky spojené s realizací eskontního úvěru.

Be Sociable, Share!

Komentáře

komentářů