Vyplácení důchodů

Státní důchodový systém je zaveden mnoha zemích včetně České republiky. V České republice je zaveden tzv. průběžný státní důchodový systém, což znamená, že současní plátci sociálního pojištění hradí důchody současným příjemcům penzí. Vzhledem k vývoji populace je současný systém neudržitelný a musí být tak v nejbližší době reformován, k tomu je však zapotřebí politické vůle. V ČR jsou poskytovány různé penzijní dávky, a to starobní důchod, invalidní důchod, vdovský nebo vdovecký důchod, sirotčí důchod.

Podmínky pro získání nároku na důchod jsou pro jednotlivé typy různé, nicméně obecně platí, že na důchod mají nárok ti, kdo byli pojištěni alespoň po dobu stanovenou zákonem a dosáhli určitého důchodového věku nebo má sníženou schopnost k výdělečné činnosti.

Jedním z pojmů, se kterým se můžete setkat při hledání informací o důchodech je pojem náhradní doba pojištění. To je období, ve kterém se neodvádí žádné pojistné, a přesto se tato doba započítává do potřebných let pojištění pro důchod v případě, že doba pojištění trvala alespoň rok. Náhradních dob je v současné době hned devět. V celém rozsahu se započítává výkon vojenské služby, péče o dítě a péče o bezmocnou či závislou osobu. Dalších šest náhradních dob se pro výši důchodu započítává pouze z 80 %. Pro účely nároku na starobní důchod se všechny náhradní doby hodnotí v plném rozsahu, pokud byly získány před 1. 1. 2010. Ty z náhradních dob, které se pro účely výše důchodu redukují na 80 %, se pro účely nároku na důchod rovněž redukují na 80 %, jestliže byly získány po 31. 12. 2009.

Kde žádat o důchod

Žádost o důchod sepisují s občany okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) příslušné podle místa jejich trvalého bydliště, a to na předepsaných tiskopisech. Žádost lze sepsat na Pražské správě sociálního zabezpečení (PSSZ), v Brně na Městské správě sociálního zabezpečení (MSSZ). O předběžný výpočet výše důchodu lze požádat i na okresní správě sociálního zabezpečení.

Růst penzí se v budoucnu bude odvozovat od růstu indexu spotřebitelských cen a od růstu reálných mezd. Nově by se tedy tak neměla valorizace odvíjet od nařízení vlády.

Základní výměry penzí se zvyšují tak, aby základní výše činila 9 % průměrné mzdy s tím, že se zaokrouhlí na celé desetikoruny nahoru. Procentní výměry se zvýší o tolik procent, aby u průměrného starobního důchodu proběhlo zvýšení základní výměry a aby procentní výměry odpovídali zvýšení průměrného důchodu stanoveného ve výši součtu růstu cen a jedné třetiny růstu reálné mzdy.

Be Sociable, Share!

Komentáře

komentářů